× Strona Główna Podział jonów Próba płomieniowa Związki organiczne Indeks jonów

aniony grupa iv

PO43– S2O32– CrO42–

IV grupa analityczna anionów - sole srebra (barwne) rozpuszczalne w kwasie azotowym; sole baru trudno rozpuszczalne w wodzie, lecz rozpuszczalne w kwasie azotowym.


Fosforany(V)

Kwas ortofosforowy jest kwasem trójprotonowym o średniej mocy (K1=3,2*10-3). Rozpuszczalne w wodzie są tylko fosforany metali alkalicznych i amonu. Kwas fosforowy tworzy trwałe związki kompleksowe z jonami molibdenianowymi, wolframianowymi i innymi. Są to heteropolikwasy - związki o dużym znaczeniu w analizie chemicznej. Kwas fosforowy(V) wykazuje właściwości kompleksotwórzcze w stosunku do niektórych metali, np. żelaza(III), manganu(III).


3Ag+ + PO43– → Ag3PO4

Strąca się żółty osad ortofosforanu srebra; rozpuszcza się w mocnych kwasach nieorganicznych i w amoniaku

3Co2+ + 2PO43– + 7H2O → Co3(PO4)2· 7H2O

Niebieskofioletowy osad

3Cu2+ + 2PO43– → Co3(PO4)2

Niebieskozielony osad


Tiosiarczany

Tiosiarczany można traktować jak siarczany, w których jeden atom tlenu jest zastąpiony atomem siarki. Tiosiarczany powstają podczas ogrzewania roztworu siarczynów z siarką. Tiosiarczany, w odróżnieniu od siarczynów, tworzą liczne kompleksy, np. z Ag, Hg(II), Cu, Pb, Fe(III), Bi, Pb, trwałe w środowisku obojętnym.

Tiosiarczany nie są trwałe w środowisku silnie kwasowym, jon rozkłada się w myśl równania:

S2O32– + 2H+ → SO2 + S + H2O


2Ag+ + S2O32– → Ag2S2O3

Ag2S2O3 + H2O → Ag2S + SO42– + 2H+

Wytrąca się biały osad tiosiarczanu srebra, który natychmiast brunatnieje, przyjmując ostatecznie barwę czarną

2S2O32– + I2 → S4O62– +2I

Jod utlenia tiosiarczan do czterotionianu, roztwór się odbarwia

5S2O32– + 8MnO42– +14H + → 10SO42– + 8Mn2+ + 7H2O

Roztwór się odbarwia


Chromiany

Chrom(III) utlenia się do Cr(VI) w środowisku kwasowym za pomocą nadmanganianu, bizmutanu, nadsiarczanu, gorącego stężonego kwasu nachlorowego, stężonego kwasu azotowego z dodatkiem chloranu potasu. W środowisku alkalicznym chrominy ulegają utlenieniu do chromianów pod wpływem nadtlenku wodoru lub bromu.

Chrom(VI) ulega redukcji do zielonych Cr3+ w środowisku kwasowym pod wpływem: siarkowodoru, dwutlenku siarki, żelaza(II), cyny(II), etanolu (na gorąco):

2CrO42– + 3H2S + 8H+ → 2Cr3+ + 3S + 7H2O


CrO42– + 2Ag+ → Ag2CrO4

Czerwonobrunatny osad chromianu srebra; rozpuszcza się w amoniaku

CrO42– + Ba2+ → BaCrO4

Żółty krystaliczny osad chromianu baru; nierozpuszczalny w kwasie octowym

2CrO42– + 2H3O+ → Cr2O72–+ 2H2O

Pod wpływem mocnego kwasu zmiana barwy z żółtej w pomarańczową


« Poprzednia Następna »